Այսօր: Ուրբաթ, 1 Դեկտեմբերի 2023թ.
Վեդու համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 4
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՐՑՈՒՄ

Հաշվետվություններ
 
Ներկայացման ամսաթիվ25/12/2019
Անվանում Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ ՆՆ Ե Ր Մարզադպրոցի կատարած աշխատանքների մասին (2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Ներկայացնող<<ՎԵԴՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ Պ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Ժամանակահատված01/01/2019 - 31/12/2019
Ներկայացվող արդյունքները

 

                                                       Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ ՆՆ Ե Ր                                       

                                      Մարզադպրոցի կատարած աշխատանքների մասին

(2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

                                                                                                                 

 

 Մարզի և համայնքի անվանումը ՀՀ Արարատի մարզ ք. Վեդի

 Մանկապատանեկան մարզադպրոցի լրիվ անվանումը և պատկանելությունը Մարտին Վարդանյանի անվան Վեդու քաղաքային մանկապատանեկան մարզադպրոց

      Մարզադպրոցի հասցեն, քաղաք ՎԵդի Թումանյան 6

հեռախոսահամարը 023422259

Պետռեգիստրի գրանցման համարը,

տարեթիվը, կոդը, հաշվի համարը 512000945,05.02.2008թ 10014612

Մարզադպրոցի տնօրենի անուն-ազգանունը, ծննդյան թիվը Պողոսյան Պողոս Համազասապի ծնված 1958թ.

Տնօրենի նշանակման տարին, կրթությունը, բուհը, կոչումը, բջջային հեռախոսահամարը Հայկական պետական ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ, պաշտոնում – 2010 թվականից, վաստակավոր մարզիչ, հեռ. 023421229, 093245229

                                

Բաժանմունքները (թվարկել մարզաձևերը) Ծանրամարտ, ըմբշամարտ, կարատե, ֆուտբոլ, բռնցքամարտ, բասկետբոլ

 

Ձև № 1

1. Մարզադպրոցի կոմպլեկտավորումը ըստ մարզաձևերի բաժանմունքների` 31.12.2019 թ. դրությամբ

 

Պատրաստման  փուլերը

Շաբաթական ծանրաբեռն–վածությունը

ծանր

 

ըմբշ

 

կար

 

բասկետ

 

ֆուտբոլ

 

բռնցգ

 

Ընդա–

մենը

Այդ թվում՝  կանայք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

խ

պ

խ

պ

խ

պ

խ

պ

խ

պ

խ

պ

խ

պ

խ

պ

Սկզբնական պատրաստակա–

նություն

8 ժամ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

1

16

 

 

ուսումնամարզ.

 1-ին

12 ժամ

 

 

1

14

1

12

 

 

1

16

 

 

3

42

 

 

2-րդ

16 ժամ

 

 

1

16

 

 

1

12

 

 

1

16

3

44

 

 

3-րդ

18 ժամ

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

14

 

3

4-րդ

20 ժամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-րդ

22 ժամ

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

4

մարզական

կատարելագործ.

 1-ին

24 ժամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-րդ

26 ժամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-րդ

28 ժամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մարզ.  վարպետ.  բարձրացման

30 ժամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

 

2

24

2

30

1

12

1

12

2

32

1

16

9

126

 

7

Ծանոթություն։  1. խխումբպպարապող։2. Աղյուսակըլրացվումէառանձինմարզաձևերիհամար։

 

Ձև № 2

2. Տեղեկություններ  պարապողներիտարիքի, հաշվետուտարումընդունվողներիևավարտողներինրանցմարզականպատրաստականությանմասին

 

Մարզաձևը

            Տարիքը

20 և ավելի

19

  18

17

16

15

14

13

12

11

10 և ավելի ցածր

Ընդա–մենը

Ծանրամարտ

 

 

 

 

4

3

5

7

6

 

 

25

Ըմբշամարտ

 

 

 

 

5

5

4

4

6

2

5

31

Կարատե

 

 

 

 

 

 

4

 

3

4

2

13

Ֆուտբոլ

 

 

 

 

 

6

4

7

6

5

4

32

Բռնցքամարտ

 

 

 

 

 

 

3

5

5

3

 

16

Բասկետբոլ

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

 

12

Ընդամենը

 

 

 

 

9

14

20

26

30

19

11

129

Ձև № 3

Մարզաձևը

                2019 թ. ընդունվել են

                  2019 թ. ավարտել են

Ծանրամարտ

 

 

Ըմբշամարտ

10

9

Կարատե

10

10

Ֆուտբոլ

 

 

Բռնցքամարտ

6

6

Բասկետբոլ

1

1

Ընդամենը

27

26

 

   Ձև № 4

Մարզաձևը

          

               ՀՀ  հավաքական թիմեր

 Մարզական կոչումը

Պատանիներ

 Երիտասարդներ

Մեծահասակներ

    ս. վ.

   մ. կ. ս. վ.

Ծանրամարտ

3

1

 

 

 

Ըմբշամարտ

3

1

 

 

 

 Ընդամենը

6

2

 

 

 

Ծանոթություն: ԱնհրաժեշտէկցելՀՀհավաքականթիմերիանդամներիևմարզականկոչումովմարզիկների                                      անվանացանկը։

Ձև № 5

3. Մարզադպրոցի2019 թ. մարզականարդյունքներըպաշտոնականմրցումներում

 

Մրցումների անվանումը

Պատանիներ

Երիտասարդներ

Մեծահասակներ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ՀՀ առաջնություն

8

30

49

 

 

 

 

 

 

Եվրոպայի առաջնություն

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Աշխարհի առաջնություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

8

30

52

 

 

 

 

 

 

Ծանոթություն: Անհրաժեշտէկցելմրցանակակիրներիցուցակը` նշելովմարզչիազգանունը։

 

Ձև № 6

4. Տեղեկություններմարզադպրոցումաշխատողմարզիչ-մանկավարժներիմասին

 

Մարզաձևը

Տեղեկություններ մարզիչ-մանկավարժների մասին

ընդամենը

այդ թվում

մասնագիտական ստաժ

մասնագի–տական բարձրա-

գույն կրթություն

միջին մասնագիտ. կրթություն

 

վաստակա-վոր

մարզիչ

սպորտի

վարպետ

մինչև 5 տարի

6-ից 10 տարի

10 տարի և ավելի

Ծանրամարտ

2

2

 

 

 

 

1

1

Ըմբշամարտ

2

2

 

 

 

 

 

2

Կարատե

1

 

1

 

 

 

 

1

Ֆուտբոլ

1

1

 

 

 

 

 

1

Բռնցքամարտ

1

 

1

 

 

 

 

1

Բասկետբոլ

1

1

 

 

 

 

 

1

Ընդամենը

8

6

2

 

 

 

1

7

Ծանոթություն: Անհրաժեշտէկցելմարզադպրոցիհաստատվածհաստիքայինևմարզիչ-մանկավարժների

2018-2019 ուստարվատարիֆիկացիոնցուցակները։

Ձև № 7

5. Տեղեկություններդրույքաչափերիմասին

 

Հաստիքը

Դրույքաչափը

Ստացողների քանակը

Դրույքաչափը

Ստացողների քանակը

Դրույքա–չափը

Ստացողների քանակը

տնօրեն

138000

1

 

 

 

 

տնօրենի տեղակալ

80000

1

 

 

 

 

հրահանգիչ-մեթոդիստ

78000

1

 

 

 

 

մարզիչ-մանկավարժ

768000

8

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

      Ձև № 8

6. Մարզադպրոցի 2019 թ. փաստացի ֆինանսավորումը

 

1) ընդամենը         18.583.200 ՀՀ դրամ

2) աշխատավարձ 9.648.000 ՀՀ դրամ

3) մարզիչ-մանկավարժների աշխատավարձ 5.952.000ՀՀ դրամ

4) մարզական միջոցառումների 800.000 ՀՀ դրամ

5) գույքի ձեռքբերման 773.200 ՀՀ դրամ

6) վերանորոգման 220.000 ՀՀ դրամ

7) այլ ծախսերի 1.190.000 Հհ դրամ

                                                                                                                     

                              Ձև № 9

 

7. Տեղեկություններ սեփական մարզակառույցի մասին

                                                              

Անվանումը

Չափսը

Հատակը

Ֆուտբոլի դաշտ

110x 68

խոտածածկույթ

խաղադահլիճ

30x16

փայտյա

ծանրամարտի դահլիճ

30x15

փայտյա

ըմբշամարտի հատված

18x8

կաշվե գորգ

բռնցքամարտի ռինգ

5x5

կաշվե գորգ

                           

 

 

  Ձև № 10

8. Տեղեկություն մարզակառույցի վերաբերյալ

 

 

Մարզադահլիճ`

ըստ մարզաձևերի

(չափերը՝ քմ)

Օժանդակ այլ տարածքներ

(չափերը՝ քմ)

Հողատարածք

 (չափերը՝ քմ)

 

Մարզակառույցի պատկանելությունը

1.

ծանրամարտի դահլիճ-45մ2

 

 

սեփական

2.

խաղադահլիճ-480 մ2

 

 

սեփական

3.

Ֆուտբոլի դաշտ-7480 մ2

Տրիբունա-168

2000 մ2

սեփական

4.

ըմբշամարտի հատված-144մ2

 

 

սեփական

5.

բռնցքամարտի ռինգ -25մ2

 

 

սեփական

 

 

 

Կից փաստաթղթեր
(416.97 Կբ)
ՓաստաթուղթԲոլորը
2023 թվականի ավագանու թիվ 8 նիստ
2023 թվականի ավագանու նիստ թիվ 8
Վեդի
Բաց դաս Վեդու թիվ 1 մանկապարտեզի միջին խմբում
Վեդու թիվ 2 մանկապարտեզ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Վեդի, Թումանյան փ., շ. 6
+(374)60881111
vedimunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53234581@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner