Վեդի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90042510232515000Միանվագ  Ընտրել
1134 աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար 9004251023253000Միանվագ  Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9004251022423000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004251022265000Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների իրացման թույլտվության համար 90042510207712500Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 90042510230987Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900425102234200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90042510234125000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 900425102259750Ամսական  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90042510228350000Տարեկան  Ընտրել
1153 բ) Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար 9004251021504500Տարեկան  Ընտրել
1352 Աղբահանության վճար 900425102333150Ամսական  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / մինչև 26 քմ մետր/ 9004251020773500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 26 քմ համար/  4500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա թա)Համ. տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վճակաղաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90042500009925000Տարեկան  Ընտրել
1142Բ թբ)այլ գովազդ 900425102259750Ամսական  Ընտրել
1146 Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90042510237430000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / մինչև 26 քմ - 50քմ/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 51քմ - 100 քմ/  6500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 101-ից մինչև 200 քմ /  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 501քմ և ավել/  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137է դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 26-ից մինչև 50 քմ համար/ 9004251020776500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 101-ից մինչև 200քմ համար/  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ժ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 201-ից մինչև 500քմ համար/  12500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 501 և ավել քմ համար/  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար / մինչև 26 քմ համար/  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /26 քմ-ից մինչև 50 քմ/  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /51 քմ-ից մինչև 100 քմ/  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /101 քմ-ից մինչև 200 քմ/  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /201 քմ-ից մինչև 500 քմ/  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ա Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /մինչև 26 քմ-ի համար/  1500Եռամսյակային  Ընտրել
1141Բ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /26-ից մինչև 50 քմ -ի համար/  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Գ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /51-ից մինչև 100 քմ -ի համար/  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Դ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /101-ից մինչև 200 քմ -ի համար/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Է ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /201-ից մինչև 500 քմ -ի համար/  9000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ե ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /201-ից մինչև 500 քմ -ի համար/  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Զ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /501 քմ և ԱՎԵԼԻ համար/  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Թ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /101-ից մինչև 200 քմ -ի համար/  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ժ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /51-ից մինչև 100 քմ -ի համար/  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ի ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /26-ից մինչև 50 քմ -ի համար/  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Լ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /մինչև 26 քմ-ի համար/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1343Ա Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ 9004250024835000Ամսական5000 Ընտրել
1343Բ Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ- արտադպրոցական կրթություն 9004250024913500Ամսական500-5000 Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900425102119100000Տարեկան  Ընտրել
1141Ը 501 և ավել քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար ոչ հիմնական շինությունների ներսում  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1142գ ԱՌ., ՀԱՆ.ՍՆ.,ԶՎ.., ՇԱՀ.ԽԱՂ-Ի ԵՎ ՎԻՃ-ԽԱՂԻ ԿԱԶՄ,ՕԲՅԵԿ-Ը,ԲԱՂ-Ը ԽԱՂ-Ը ԱՇԽ.ԹՈՒՅ.ՀԱՄԱՐ 900425102341100000   Ընտրել
1139Հ 90042510237430000Տարեկան  Ընտրել
1․3  30000Տարեկան  Ընտրել
1137-1  46000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ